Thời Gian Diễn Ra Các Sự Kiện Trong Game


1. Sự kiện Chaos Castle (Hỗn Nguyên Lâu)
– Số lần tham gia : 8 lần /ngày
– Thời gian : 1h00  – 7h00 – 11h00  – 15h00 – 17h00 – 19h00 – 21h00 – 23h00.
Cách tham gia: Mua giáp hỗn nguyên tại map lorencia. Sau đó move lên map event square, nhấp chuột phải vào vé để vào. Lưu ý phải tháo bỏ nhẫn biến hình, bỏ đeo chiến mã – quái điểu – kì lân mới có thể vao được.
2. Sự kiện Blood Castle (Huyết Lâu)
– Số lần tham gia : 8 lần /ngày
Thời gian : 0h00 – 8h -10h00 – 16h00 – 18h00 – 20h00 – 21h -23h

3. ự kiện Devil Square (Quảng trường Quỷ)
– Số lần tham gia : 8 lần /ngày
– Thời gian :0h30 – 8h30 – 10h30 – 16h30 – 18h30 – 20h30 – 21h30.- 23h30

4. Sự kiện Golden Invasion (Boss Vàng)
– Số lần xuất hiện : 5 lần /ngày
– Thời gian : 9h30 – 16h30 – 19h30 – 21h30 – 23h30.

5. Sự kiện White Wizard Invasion (Binh đoàn phù thủy)
– Số lần xuất hiện : 6 lần /ngày
– Thời gian : 3h30 – 7h30 – 11h30 – 15h30 – 19h30 – 23h30.

6. Sự kiện Red Dragon Invasion (Rồng Đỏ)
– Số lần xuất hiện : 5 lần /ngày
– Thời gian : 1h00 – 3h00 – 13h00 – 15h00 – 23h00.

7. Sự kiện Skeleton King Invasion (Người Xương)
– Số lần xuất hiện : 5 lần /ngày
– Thời gian : 6h45 – 12h45 – 18h45 – 20h45 – 22h45.

8. Sự kiện Doppelganger
– Số lần tham gia : 4 lần /ngày
– Thời gian : Giờ nào đi cũng được – Tối đa 4 lần/ngày.

8. Sự kiện Imperial Fort
– Số lần tham gia : 4 lần /ngày
– Thời gian : Giờ nào đi cũng được – Tối đa 4 lần/ngày.

9. Boss KunDun
– Sau khi chết 12 tiếng sẽ xuất hiện lại.

10. Boss Medusa
– Xuất hiện 0h00 hằng ngày.

11. Boss Selupan (Nhện)
– Sau khi chết 12 tiếng sẽ xuất hiện lại.

12. Boss Lord of Ferea
– Sau khi chết 24 tiếng sẽ xuất hiện lại.

13. Boss Knicks
– Sau khi chết 24 tiếng sẽ xuất hiện lại.

14. Boss God of Darkness
– Sau khi chết 24 tiếng sẽ xuất hiện lại.